PROGRAMA ELECTORAL – MONTGAT EN COMÚ PODEM

DESCARREGAR VERSIÓ CATALÀ
DESCARGAR VERSIÓN CASTELLANO

Democràcia participativa davant grans projectes, es a dir, fer partícip a la ciutadania a la pressa de decisions d’aquest, habilitant mitjans amb aquesta finalitat, de manera que entre tots definim el model de poble que volem.

Compromís de l’Ajuntament de celebrar reunions mensuals obertes a la participació ciutadana de totes les àrea municipals durant la primera quinzena de cada mes i assistència d’un membre de l’equip de govern o representant, per recollir preguntes i observacions que després es traslladaran a la sessió d’audiència pública mensual.

Audiència pública mensual, que formarà part del ROM, amb temps limitat a mitja hora/una hora abans de l’inici de cada Ple. Es respondran les preguntes procedents de les reunions mensuals per part de la persona responsable de cada àrea o regidoria, amb dret a rèplica de l’autor de cada pregunta.

Estudi de viabilitat d’usos del pàrquing ubicat sota l’Ajuntament a través de processos de participació ciutadana (actualment en desús).

Generar mecanismes de comunicació directes i transparents per tal de recollir incidències de manteniment de via pública a través de les associacions de veïns.

Pressionar pel tal que la Generalitat posi en marxa la construcció de l’edifici de l’escola Norai en els propers quatre anys.

Realitzar un estudi per preveure i planificar la necessitat d’un nou institut.

Ampliar les places d’escola bressol pública i aplicar-ne o criteris de tarifació social o que sigui gratuïta amb un sistema de punts que premi aspectes d’inclusió social.

Lluitarem per la millora de la sanitat pública a Montgat, recuperació de les urgències mèdiques i ginecologia.

Promoure la possibilitat que es faci un equipament a Can Gel (hotel d’entitats, ateneu, escola de música, etc).

Incrementar, ampliar i millorar els pipicans existents als diferents barris.

Habilitar una zona de bany a la platja d’ús per als gossos.

El 30% de les noves construccions privades destinar-les a habitatges de lloguer social. Creant la normativa municipal que ens doni emparament legal.

Destinar el 30% de les noves edificacions d’Habitatge de Protecció Oficial al lloguer social.

Promoure la creació d’una residència per a la gent gran i/o centre de dia, adaptant-se a les necessitats actuals del nostre municipi tenint en compte que el 15% de la població resident a Montgat és major de 65 anys.

Dedicació d’una partida pressupostària per a emergències a famílies amb risc d’exclusió social.

Foment d’una cultura i llenguatge inclusius amb xerrades i formacions feministes, antimasclistes, antiracistes i LGTBIQ a les escoles i AMPAS. Així també reunir-se amb els joves perquè es facin seva la proposta per a dur-la a terme durant el curs.

Acabar de fer tractament de la N-II com a via urbana pacificada que conciliï la circulació de vehicles tant a motor, com altres models de mobilitat sostenible.

Recuperar els accessos per vianants des de Les Mallorquines /Pedreres al Parc de Les Bateries.

Aplicar el pla d’accessibilitat per tal que tots els passos de vianants siguin adaptats.

Estudiar la viabilitat de millorar l’accessibilitat del barri de Les Costes a través d’una rampa mecànica o alguna altra opció executable i assumible.

Exigir des del nostre grup que els autobusos arribin al barri de Les Costes per permetre l’accés i connexió directe del barri amb el municipi de Badalona, canviant la situació actual d’aïllament.

Lluitar per l’ampliació del servei d’autobús existent a Tiana per tal que passi o inici el seu servei des de Montgat i hi hagi un accés directe de qualsevol veí o veïna a l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) en transport públic.

Fomentar l’ús de cotxes elèctrics a través de places d’estacionament lliures de pagament i amb punts de recàrrega.

Negociar amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona la implantació del sistema BiciBox elèctric al municipi per facilitar la mobilitat sostenible.

Implementació d’un model de pagament per generació de residus que bonifiquin a la ciutadania que faci recollida selectiva (amb tancament de contenidors).

Es mantindrà el rati de 100m des dels habitatges fins els contenidors, però sense que hi hagi cap punt de recollida que no permeti fer la separació dels residus (replantejar els punts on hi ha només resta, o resta i la fracció orgànica dels residus municipals, FORM)

Implementar al poble de punts fixos de recollida d’oli utilitzat.

Augmentar la dotació pressupostària al programa d’educació ambiental i cívica.

Crear la figura d’agent cívic exclusivament per a fomentar conductes més cíviques a la via pública i per evitar possibles conflictes veïnals.

Redimensionar las assignacions econòmiques de serveis com el de neteja viària adaptant així les necessitats actuals del poble, degut al creixement de la població.

Destinar el 3% de la taxa d’aigua per al contracte de manteniment de clavegueram, el plec del qual es desenvoluparà en funció d’un pla de manteniment que permeti equilibrar intervencions, necessitats i territori (o barri) on s’intervindrà.

Inversió d’entre 400 i 600 mil euros en asfaltat de carrers per tal de millorar el seu estat deficient e incloent-hi mesures de pacificació de la via quan així es requereixi.

Destinar el 3% de l’impost de circulació al manteniment de l’asfaltat, tal i com marca la llei, que es desenvoluparà prèvia elaboració d’un pla per tal de poder controlar les dates dels asfaltat de carrers, amb la finalitat d’equilibrar les intervencions.

Potenciar la Policia de proximitat, tenint en compte les ràtios establertes, garantint la formació i realització /utilització de protocols.

Fomentar el cicle de Cinema a la fresca descentralitzat (unes vegades a la platja, altres al Parc del Tramvia, etc). Recuperació de festes i cultura montgatina.

Organitzar una setmana cultural a Montgat per donar a conèixer el poble i a la vegada connectar els diferents barris entre si.

La nostra posició és totalment oposada a la proliferació desmesurada de pisos turístics. En aquest sentit: L’Ajuntament ha de regular les llicències de pisos turístics per evitar deixar la decisió en mans privades o fons voltor, i controlar i sancionar els pisos turístics sense llicència que incompleixen la normativa. Elaborant normatives restrictives per aquest usos.

Pressionar per un canvi en la legislació vigent envers pisos turístics per tal que els ajuntaments tinguin àmbit més ampli de regulació.

Intervenir sobre l’actual estat d’abandonament de la fàbrica de la Montgatina per eliminar la situació de risc, mitjançant els recursos legals necessaris.

Donat que no estem d’acord en les condicions de la concessió del Panoràmic, tal qual s’ha fet, però que tot i així s’ha d’actuar d’acord a llei, farem complir al Panoràmic estrictament els termes de la concessió i les normatives vigents que es puguin aplicar a la seva activitat envers a la convivència i seguretat ciutadana.

La nostra postura és totalment contraria a macro-projectes a Montgat, i especialment a aquells que atemptin contra un model de poble sostenible. En aquest sentit:

  • Sol·licitar a l’AMB que les plataformes costaneres no es destinin a ús hoteler, sinó a espai d’ús públic.
  • Condicionar qualsevol projecte sobre les plataformes costaneres que pertanyen a l’AMB al fet que aquest ha de connectar Montgat amb Badalona i l’accés públic a primera línia de mar. No privatització del nostre litoral.
  • Exigir consultes ciutadanes abans que l’equip de govern o el Ple municipal puguin prendre qualsevol decisió sobre el futur de projectes similars al Wavegarden.

Estudiar el component turístic per tal de donar llicències per posar paradetes a l’estiu a la zona de les platges, respectant sempre el model de poble sostenible que volem.

Adaptar les actuals places dels Casals d’Estiu a les necessitats de les famílies montgatines per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.

Optar per un turisme sostenible a favor del patrimoni natural, històric i cultural del poble mes allà de la platja (per a que el teixit comercial del poble es pugui beneficiar).

Negociar amb ADIF la construcció d’un nou pas de vianants que connecti el barri de les Mallorquines amb la platja.

Pressionar a Autopistes de l’Estat per ampliar la passarel·la Vilares-Turó per facilitar la comunicació entre els barris.

Impulsar la creació d’una empresa de gestió de serveis municipals, per millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores, assumint els serveis de neteja d’edificis públics, neteja viària, agents de mobilitat, consergeria i altres serveis bàsics necessaris a la Vila.

Crear un mecanisme per aconseguir la plena sobirania energètica, modificant l’actual sistema de compra d’energia elèctrica a plataformes com Barcelona Energia, garantint que és neta pel medi ambient.

Lluitar per la remunicipalització de la gestió de l’aigua, considerem que aquesta és una de les necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes.

Estudiar la possibilitat d’establir un sostre d’habitatges per garantir els serveis públics i un model de poble sostenible.